MENU
Kancelaria Adwokacka Krzysztof Mania
 • Obsługa prawna osób fizycznych
 • Prawo karne
 • Odszkodowania i zadośćuczynienia
 • Prawo spadkowe
 • Rozwody i podział majątku
 • Odzyskiwanie należności
 • Prawo sportowe
ul. Garbary 95A/1, Poznań

Kim jesteśmy?


Kancelaria Adwokata Krzysztofa Mani, działająca na rynku już od roku 1992, kiedy to pojawiła się możliwość utworzenia indywidualnej kancelarii, oferuje kompleksową obsługę prawną dla osób fizycznych w zakresie prawa karnego, cywilnego i sportowego. Kancelaria specjalizuje się w szczególności w odzyskiwaniu należności, uzyskiwaniu odszkodowań i zadośćuczynień oraz reprezentowaniu osób fizycznych w procesach przed sądami powszechnymi oraz sądami polubownymi. Kancelaria Adwokata Krzysztofa Mani jest kancelarią rodzinną, w której pomoc prawną osobom fizycznym świadczy już 3 pokolenie rodziny Maniów. Od początku działalności najważniejsza dla Kancelarii jest troska o klienta i jego interesy, a pokoleniowa tradycja, rzetelność, lojalność i transparentność działania to czynniki, które warunkują działalność Kancelarii.

Adwokat Krzysztof Mania jest członkiem
Wielkopolskiej Izby Adwokackiej od roku 1991.

Prawnicy Kancelarii są członkami Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego z siedzibą w Poznaniu oraz International Association of Sports Law z siedzibą w Atenach.

Początki Kancelarii sięgają lat 50-tych, kiedy to dr Zygmunt Mania rozpoczął w 1954 roku praktykę adwokacką, którą prowadził do czasu swojej śmierci w 1993 roku. Ostatnie lata działalności dr Zygmunta Mani to współpraca z synem - adwokatem Krzysztofem Manią - który do dnia dzisiejszego w swojej Kancelarii stosuje z powodzeniem zasady etyki zawodu adwokata przekazane mu przez dr Zygmunta Manię.

Adwokat Krzysztof Mania studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ukończył w roku 1985. Aplikację adwokacką zaczął w 1986 roku w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu, a od kwietnia 1991 roku już jako adwokat został przyjęty do Zespołu Adwokackiego Nr 5 przy ul. Św. Marcin w Poznaniu. Następnie od roku 1992 wraz z dr Zygmuntem Manią otworzył Kancelarię Adwokacką przy ul. Gwarnej w Poznaniu. Adwokat Krzysztof Mania przez 3 kadencje był członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu, gdzie pełnił funkcję zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego w latach 2001-2010. Od 2002 roku adwokat Krzysztof Mania prowadził praktykę adwokacką w Kancelarii przy ul. Nowowiejskiego.

Obecnie siedziba Kancelarii, od września 2011 roku, mieści się w Poznaniu w nowoczesnym biurowcu przy ul. Garbary 95A/1.

Czym się zajmujemy?Prawo
Karne


Odszkodowania
Zadośćuczynienia


Prawo
spadkowe


Rozwody
i podział majątku


Odzyskiwanie
należności


Prawo
sportowe

Kontakt


Kancelaria Adwokacka Krzysztof Mania

602 674 515 / 61 666 18 85

km@adwokat-mania.pl / gm@adwokat-mania.pl

61-757 Poznań, ul. Garbary 95A/1

Regon 632097504 · NIP 778-016-42-11

PKO BP 90 1020 4027 0000 1102 0041 0720

Zleć sprawę online


Wychodząc naprzeciw potrzebom Klienta Kancelaria oferuje również, poza tradycyjną formą kontaktu, usługę pomocy prawnej przez internet. Umożliwia ona uzyskanie pełnowartościowej pomocy prawnej z dziedzin prawa, którymi zajmuje się Kancelaria, bez wychodzenia z domu czy biura, wyłącznie za pośrednictwem internetu.

Akceptuję regulamin.

W ramach świadczenia pomocy prawnej on-line Kancelaria oferuje między innymi: udzielanie pisemnych porad prawnych, sporządzanie pism procesowych, opracowywanie opinii prawnych oraz przygotowywanie projektów umów.

Aby uzyskać odpowiedź na interesujące Państwa zagadnienia wystarczy wypełnić poniższy formularz i wysłać treść zapytania drogą elektroniczną. Po otrzymaniu zapytania i zapoznaniu się ze specyfiką problemu Kancelaria w terminie do 24 h wysyła do Państwa propozycję wynagrodzenia za usługę prawną. Dopuszczalna jest możliwość negocjacji wynagrodzenia.

W zależności od specyfiki zagadnienia Klient może zostać poproszony o uzupełnienie swojego zapytania o dodatkowe informacje lub kopie niezbędnych dokumentów. Klient otrzymuje e-mail z wyceną oraz numerem rachunku bankowego, na który należy dokonać płatności. Dokonanie wpłaty jest warunkiem koniecznym do świadczenia usługi oraz jest równoznaczne z zawarciem umowy za pomocą serwisu.

Informację zwrotną w postaci pisemnej porady, opinii prawnej, projektu pisma procesowego czy umowy otrzymają Państwo w uzgodnionym terminie, w wybranej przez siebie formie: pocztą elektroniczną, faksem, listem poleconym lub pocztą kurierską.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA POMOCY PRAWNEJ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:

 1. Usługi pomocy prawnej drogą elektroniczną, zwane dalej E-poradami świadczone są przez Kancelarię Adwokacką Krzysztof Mania, z siedzibą przy ulicy Garbary 95A/1 w Poznaniu, zwaną dalej Usługodawcą.
 2. E-porady świadczone są za pośrednictwem serwisu internetowego www.adwokat-mania.pl
 3. Regulamin określa rodzaje i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną na rzecz osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zwanych dalej Klientami; warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie e-porady, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. W ramach serwisu Kancelaria świadczy usługi polegające na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych lub sporządzaniu projektów umów lub pism procesowych.
 5. Kancelaria przy wykonywaniu umowy zobowiązuje się do zachowania rzetelności i należytej staranności.
 6. Klient w celu uzyskania e-porady przedstawia za pośrednictwem formularza zamieszczonego w Serwisie lub pocztą elektroniczną na adres w nim wskazany, zapytanie wskazujące w sposób precyzyjny i wyczerpujący stan faktyczny zagadnienia oraz podając swoje dane niezbędne do dalszego kontaktu z Usługodawcą.
 7. Warunkiem korzystania z formularza porady elektronicznej (e-porada) poprzez serwis www.adwokat-mania.pl jest akceptacja niniejszego regulaminu. Osoba korzystająca z odpłatnych usług, zwana dalej Klientem, zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu. Zadanie pytania oraz uiszczenie opłaty za usługę oznacza zgodę Klienta na otrzymywanie porady na podany adres e-mail lub odebranie porady w siedzibie firmy.
 8. W celu uzyskania usługi prawnej Klient przedstawia za pośrednictwem formularza zamieszczonego w Serwisie lub pocztą elektroniczną na adres w nim wskazany, zapytanie wskazujące w sposób precyzyjny i wyczerpujący stan faktyczny zagadnienia oraz podając swoje dane niezbędne do dalszego kontaktu. Wysłanie zapytania jest bezpłatne i nie wiąże się dla Klienta z żadnymi kosztami.
 9. Po otrzymaniu zapytania przez Kancelarię, Klient niezwłocznie, nie później niż do 2 dni roboczych otrzyma zwrotną informację czy zagadnienie leży w zakresie świadczonych usług przez Kancelarię, o warunkach zrealizowania usługi, wysokości wynagrodzenia, terminie jej wykonania oraz ewentualne pytania dodatkowe umożliwiające udzielenie prawidłowej i wyczerpującej odpowiedzi. W uzasadnionych przypadkach Kancelaria może zażądać dostarczenia przez Klienta koniecznych dokumentów w postaci skanu dokumentu mailem, faksem lub pocztą.
 10. Wysokość wynagrodzenia jest każdorazowo ustalana indywidualnie z Klientem w zależności od stopnia skomplikowania sprawy i wskazanego przez Klienta terminu wykonania usługi.
 11. W razie zgody na zaproponowane warunki wykonania usługi, Klient dokonuje płatności na rachunek bankowy Kancelarii. Dokonanie wpłaty jest równoznaczne z zawarciem przez Strony umowy o świadczenie usług za pomocą Serwisu i akceptacją przez Klienta niniejszego Regulaminu.
 12. Uzgodniony termin wykonania usługi biegnie od daty wpływu środków na rachunek bankowy Kancelarii.
 13. Odpowiedź (porada prawna, opinia prawna, pismo) przesyłana jest w sposób wybrany przez klienta w formularzu tzn. pocztą elektroniczną, faksem, listem poleconym, pocztą priorytetową lub pocztą kurierską.
 14. Za chwilę wykonania usługi uważa się przesłanie Klientowi odpowiedzi pocztą elektroniczną lub zgłoszenie przez Kancelarię w drodze korespondencji elektronicznej, gotowości przekazania odpowiedzi w innej formie wskazanej przez Klienta.
 15. W przypadku konieczności przesłania przez Klienta wskazanych przez Kancelarię dokumentów termin do wykonania usługi rozpoczyna swój bieg z chwilą ich otrzymania przez Kancelarię.
 16. W przypadku zgłoszenia takiego żądania, niezwłocznie po wykonaniu umowy Kancelaria prześle Klientowi na adres przez niego wskazany pocztą fakturę VAT za wykonaną usługę. Klient upoważnia Kancelarię do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 17. Kancelaria nie świadczy usług w soboty, niedziele, dni świąteczne oraz dni ustawowo wolne od pracy, a biegnące terminy udzielenia odpowiedzi ulegają w tym czasie zawieszeniu.
 18. W ramach udzielanej przez Kancelarię gwarancji Klient w ciągu 3 dni od dnia otrzymania odpowiedzi może żądać udzielenia bezpłatnych, dodatkowych wyjaśnień mieszczących się w zakresie zamówionej usługi.
 19. Klient, który ma zastrzeżenia do strony merytorycznej lub terminu wykonania usługi prawej może złożyć reklamację w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od otrzymania usługi.
 20. Reklamacja sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności powinna zawierać: oznaczenie klienta umożliwiające jego identyfikację, określenie przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem przyczyny jej wniesienia, datę i podpis osoby zgłaszającej reklamację.
 21. Reklamację należy złożyć na adres wskazany w pkt. 1 niniejszego regulaminu.
 22. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 7 dni roboczych od dnia jej wpływu.
 23. W przypadku uwzględnienia reklamacji Kancelaria wykona ponownie usługę prawną nie pobierając dodatkowej opłaty lub zwróci wniesioną opłatę.
 24. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Klient może dochodzić roszczeń wyłącznie do wysokości rzeczywiście poniesionej straty na drodze postępowania sądowego, lecz nie wyższej niż dziesięciokrotność wartości wynagrodzenia.
 25. Umowa wygasa z chwilą wykonania e-porady przez Usługodawcę i po zapłacie wynagrodzenia przez Klienta.
 26. Każda ze Stron może, bez podania przyczyn, wypowiedzieć umowę przed upływem połowy okresu wskazanego w formularzu jako termin wykonania usługi, przy czym jeżeli termin wykonania usługi został określony jako 1 dzień, każda ze stron może wypowiedzieć umowę przed upływem dwunastu godzin.
 27. Termin wskazany w ustępie poprzednim biegnie od chwili zawarcia umowy.
 28. Wypowiedzenie umowy następuje poprzez przesłanie oświadczenia pocztą elektroniczną. Adres e-mailowy Kancelarii, pod którym można złożyć wypowiedzenie umowy to km@adwokat-mania.pl
 29. W sytuacji, gdy przesłanie oświadczenia o wypowiedzeniu pocztą elektroniczną nie będzie możliwe, dopuszczalne jest złożenie wypowiedzenia drogą telefoniczną lub faksem, nr tel./fax Kancelarii 61 666 18 85.
 30. W związku z rozwiązaniem umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu kosztów niezbędnych do wykonania e-porady poniesionych przez Usługodawcę od daty zawarcia umowy do jej rozwiązania przez Klienta.
 31. W przypadku rozwiązania umowy Kancelaria dokonuje zwrotu otrzymanego od Klienta wynagrodzenia w terminie 7 dni roboczych od dnia rozwiązania umowy, z potrąceniem kosztów o których mowa w punkcie poprzedzającym.
 32. Kancelaria jest zobowiązana zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedziała się w związku ze świadczeniem usługi prawnej. Obowiązek zachowania tajemnicy nie jest ograniczony w czasie.
 33. Kancelaria zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z dniem ich umieszczenia na stronach Serwisu.
 34. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Kancelarię w związku z wykonywaną usługą i w zakresie niezbędnym dla jej wykonania przy zachowaniu pełnej poufności przekazanych treści. Przetwarzanie danych osobowych przez Kancelarię następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych przez użytkownika jest dobrowolne.
 35. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego korzystania z serwisu oraz powstałe z przerw w dostępie do serwisu, spowodowanych działaniem siły wyższej.
 36. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną oraz do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.